İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa dergilerinin editoryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Dergiler, Scholarly Publishing'de Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'ne uygun biçimde yayın yapmaktadır (doaj.org/bestpractice).

ETİK İLKELER

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için, World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, ( Ekim 2013’te düzenlenmiş, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Kurul raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Kurul raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. Hasta onamları, Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Bu tür yazılar, etik kurul onayı olmadığı için editör incelemesinden sonra reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalarla ilgili yazılar için, hastaların ve gönüllülerin, geçirebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığına dair bir ifade eklenmelidir.

Hasta gizliliğinin korunması yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için hasta veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgesi alınmalı ve Yöntemler bölümünde yayın onayı belirtilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, uluslararası anlaşmalara uygun olarak Etik Kurul tarafından onaylanan araştırma protokolleri (Laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı kılavuzu, 8. baskı, 2011" ve/veya "Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar İçin Uluslararası Rehber İlkeler, 2012" ”) gereklidir. Ayrıca bu tür çalışmalarda hayvanların acı ve ızdırap çekmemesi için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir.

Hasta onamı beyanı, etik kurul adı, etik kurul onay numarası ve tarihi de yazının Yöntemler bölümünde belirtilmelidir.

İNTİHAL VE ETİK İHLALLER

Tüm makaleler, hakem değerlendirmesi ve/veya üretim süreci sırasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (iThenticate by CrossCheck) tarafından taranmaktadır.

Yazarların aşağıda örneklenen her türlü intihalden ve etik ihlalden kaçınmaları beklenmektedir.

Kendi kendine intihal (metin geri dönüşümü): Yazarın önceki yayınlarından alıntı yapmadan bölümleri veya cümleleri başka bir makalesinde kullanması anlamına gelir. İfadelerin veya cümlelerin yazarı siz olsanız bile, metin daha önce yayınlanmış verilerle kabul edilemez benzerliklere sahip olmamalıdır.

Salamizasyon: Bir araştırmanın aynı verilerini birkaç farklı makalede kullanılmasıdır. Bir çalışmanın aynı hipotezlerini, popülasyonunu ve yöntemlerini farklı makalelere bildirmek kabul edilemez.

Veri Üretimi: Verilerin toplanması veya deneyler sırasında hiç oluşmamış verilerin çalışmaya eklenmesidir. Sonuçlar ve yorumlanması, eksiksiz veri setlerine dayandırılmalı ve buna göre raporlanmalıdır.

Veri Manipülasyonu: Yanlış bir izlenim vermek amacıyla araştırma verilerinin manipüle edilmesi anlamına gelir. Buna, görüntülerin manipüle edilmesi (örn. mikrograflar, jeller, radyolojik görüntüler), aykırı değerlerin veya "uygunsuz" sonuçların kaldırılması, veri noktalarının değiştirilmesi vb. dahildir.

Yayın Kurulu, dergilere gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

YAZARLIK
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:
1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE
4.Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Tüm dergiler, yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet veya fahri yazarlığı önlemek için, ilk gönderim sürecinde ilgili yazarların Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Katkı formunun (ilgili derginin web sitesinden indirilebilir) imzalı ve taranmış bir sürümünü göndermelerini ister. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda, söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir. 

YAZAR DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa dergileri, makale yazarlarını yazının Başlık Sayfasındaki beyana göre kabul etmektedir. Bu nedenle, tam yazar sıralamasının son halini göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra yazarlık değişikliğine ilişkin talepler (ör. yazarların çıkarılması/eklenmesi, sıranın değiştirilmesi vb.) editör onayına tabidir. Yayın Kurulu bu tür vakaları araştıracak ve COPE akış şemalarına göre hareket edecektir.

Yazarlık değişikliği talepleri, değişikliğin nedenlerini belirten resmi bir yazı ile Yazı İşleri Müdürlüğü'ne iletilmelidir. Mektup tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve yazarlık değişikliğine ilişkin onaylarını içermelidir. Talep Yayın Kurulu tarafından onaylanırsa, yazarların nihai sıra listesine göre yeni bir Telif Hakkı Sözleşmesi Formu göndermeleri gerekmektedir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

YAYIN SONRASI DÜZELTME TALEPLERİ VE İADELER

Yayın sonrası tüm düzeltme talepleri editör kararına tabidir. Editörler, vakaları dergi politikalarını ve ICMJE ve COPE yönergelerine bağlı olan en yüksek editoryal standartları dikkate alarak inceler. Düzeltme/değişikliğin uygulanması kabul edilirse, makale Erratum veya Düzeltme metni ile güncellenir ve düzeltme metni kaydı ilgili dizinlerde güncellenir.

Etik ihlal ile ilgili endişelerin olduğu durumlarda, durum editörler tarafından COPE yönergelerine göre araştırılacaktır. Soruşturma endişenin doğrulanmasıyla sonuçlanırsa, bir geri çekme bildirimi yayınlanacaktır. Makale derginin çevrimiçi versiyonunda kalacak ve geri çekme bildirimi makalenin kaydına eklenecektir. Makale kaydı ilgili dizinlerde güncellenecektir.

GERİ ÇEKME TALEBİ

Bir makalenin geri çekilme talepleri derginin Yayın Kurulu tarafından incelenir. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış, istek ve nedenlerini belirten bir mektup dergi editörüne gönderilmelidir. Yazarlar, çalışmalarını geri çekme talebi onaylanmadıkça değerlendirilmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir.

İTİRAZ VE ŞİKAYET

Dergilerin Yayın Kurulları, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

SORUMLULUK REDDİ

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa dergilerinde yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun, üniversitenin veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu, üniversite ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.